Stadgar

Grundvalar för EntreprenörsForum i Hässleholm

Syfte

Företagsnätverket skall syfta till att utveckla den enskilde medlemmen i sitt företagande. Genom ett starkt nätverk skapa ett bättre företagsklimat i Hässleholms kommun och genom dialog påverka kommunledning och kommunala politiker att fatta beslut som stärker våra möjligheter att bedriva våra verksamheter. Nätverket skall också syfta till att stärka gemenskapen mellan Hässleholms företagare och därigenom utbyta erfarenheter, kunskap, idéer, affärer och affärsrelationer.

Medlemsdefinition

Nätverkets medlemmar styrs inte av ålder utan sättet att bedriva företag. Medlemmarna i nätverket driver företag med innovativa idéer, är tillväxt- och expansionsdrivna, tar hjälp av ny teknik, modernt ledarskap och ett ungt sinne. Medlemmarna är drivna, och har en vilja att åstadkomma något med sin verksamhet. Medlemmarna kan vara egna företagare med anställd personal eller en person i ledande befattning med personalansvar. Medlemmarna verkar i Hässleholms området.

Funktioner och mervärden

 • Personlig utveckling i entreprenörskap, affärsmanaskap och ledarskap.
 • Erfarenhets-, kunskaps- och affärsutbyte
 • Utöva dialog med kommunala företrädare
 • Anordna gemensamma kundevents
 • Ett mentorsprogram för nya unga företagare
 • Lättsamma träffar, t.ex. afterwork

Organisation

Nätverkets verksamhetsår är den 1 januari–31 december.

Medlemsmöte är nätverkets högsta beslutande organ. Vid medlemsmöte får samtliga medlemmar närvara. Varje medlem har en röst vid beslut och val. Under varje verksamhetsår ska som utgångspunkt fyra medlemsmöten hållas, varav det sista ska vara ett årsmöte. Medlemsmötet ska vid årsmötet fatta beslut om antal möten under nästkommande verksamhetsår. Det ankommer på styrelsen att fatta beslut om tidpunkt för dessa möten.

Medlemsmötet utser nätverkets styrelse. Styrelsen ska bestå av en ordförande, en kassör och en sekreterare. Ordförande och kassör väljs för en mandattid om ett år, med början den 1 april till och med den 31 mars. Sekreterare väljs för varje medlemsmöte och styrelsesammanträde.

Styrelsens ordförande ansvarar för att medlemmarna kallas till medlemsmöten. Ordföranden ska även kalla till styrelsesammanträde när så erfordras. Kassören ansvarar för nätverkets medel, och ska säkerställa att samtliga medlemmar erlägger beslutade medlemsavgifter.

Sekreteraren ansvarar för att protokoll upprättas vid varje medlemsmöte och styrelsesammanträde. Protokollet ska justeras av två justerare, och sedan förvaras på betryggande sätt.

Nätverket tecknas av ordföranden och kassören i förening. Medlemsmötet får utse person att teckna nätverket.

Vid beslut eller val vid medlemsmöte eller styrelsesammanträde ska den mening som biträds av flertalet av de vid mötet eller sammanträdet närvarande medlemmarna eller ledamöterna anses utgöra medlemsmötets eller styrelsens beslut. Vid lika röstetal ska ordföranden ha utslagsröst. Vid lika röstetal vid val av ordförande, ska valet avgöras genom lottning.

Våra nätverksträffar

Mötesrutiner och sammankomster

 • Antalet möten per år ska uppgå till lägst fyra; ett per kvartal. Första kvartalets möte ska vara årsstämma.
 • Årsstämma ska hållas senast i mars månad varje år.
 • Sammankomster skall vara rullande hos nätverkets medlemmar.
 • Sekreterare utses i början av respektive möte.
 • Mötena hålls enl. en stående agenda. Under övriga punkter kan medlemmarna i förhand anmäla aktuella punkter som skall tas upp.
 • Protokoll skickas efter mötet ut till samtliga medlemmar.

Medlemmar

Medlemsavgift 

Varje medlem betalar en årsavgift om 1 500 kr som skall täcka omkostnader för nätverket. Vissa aktiviteter som arrangeras inom nätverkets ramar kan innebära en separat avgift för den specifika aktivitetens deltagande medlemmar. En kassör väljs på den årliga nätverksstämman och väljs på ett år. 

Nya medlemmar 

Utgångspunkten är att alla som uppfyller medlemsdefinitionen ska vara välkomna som medlemmar. Innan en person ansöker om medlemskap, bör han eller hon ha besökt nätverket som gäst. Styrelsen fattar beslut om antagande av ny medlem.